Đối Tác


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Dịch vụ chính thức đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tra cứu điểm nhanh và tức thời của sinh viên và phụ huynh.

Triển khai dịch vụ nhắn tin báo điểm

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

Renesas

 

SDS – Silicon Design Solution

 

Trung tâm Nghiên cứu và Thiết kế IC - ICDREC

 

Mitani Sangyo (Japan)

 

Sonte Solutions (USA)

 

iStaff

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương III

Dịch vụ chính thức đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tra cứu điểm nhanh và tức thời của sinh viên và phụ huynh.

Triển khai dịch vụ nhắn tin báo điểm

 

Truờng Cao đẳng Xây dựng Số 2

Dịch vụ chính thức đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tra cứu điểm nhanh và tức thời của sinh viên và phụ huynh.

Triển khai dịch vụ nhắn tin báo điểm