Tổ Chức

Số lượng nhân viên: 32 người (tháng 12, 2012)

Trình độ: Tất cả tốt nghiệp đại học, trong đó có 8 thạc sĩ (2012), và có 6 nhân viên đang theo học cao học. 

Với số lượng nhân viên chưa nhiều nên tổ chức của SELab được chia thành bốn Group dưới sự điều hành và quyết định của Ban lãnh đạo. 

BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo là ThS. Nguyễn Tri Tuấn (trưởng phòng) trực tiếp quản lý và theo dõi các hoạt động của SELab, đưa ra các chiến lược , mục tiêu và định hướng phát triển của Selab. 

EMBEDDED SYSTEM & SOFTWARE (GROUP)

Nhóm ESS là nhóm nghiên cứu chính của selab. Hướng nghiên cứu chính của nhóm là hệ thống nhúng (embedded systems), sinh trắc học (biometric), thị giác máy tính (computer vision) v.v… và thực hiện một số dự án liên kết với ICDREC, Đại học Quốc Gia, đề tài cấp Nhà nước, cũng như một số công cụ hỗ trợ thiết kế IC (vWaveViewer, vTestBench, …). Ngoài ra, nhóm cũng có nhiệm vụ thử nghiệm các công nghệ mới, các quy trình quản lý và phát triển phần mềm.

Số lượng thành viên: 5 người (trong đó có 4 thạc sĩ) 

BUSINESS APPLICATION SOFWARE (GROUP)

Là nhóm thực hiện các dịnh vụ của selab. Hướng phát triển chính của nhóm là hệ thống quản lý hệ thống thông tin, hệ thống cung cấp thông tin qua tinh nhắn điện thoại di động. Hỗ trợ và triển khai các giải pháp phần mềm mã nguồn mở.

Số lượng thành viên: 14 người (trong đó có 2 thạc sĩ) 

MOBILE APPLICATION SOFTWARE (GROUP)

Là nhóm thực hiện các dịch vụ sản xuất phầm mềm trên nền tảng các thiết bị di động

Số lượng thành viên: 8 người (trong đó có 1 thạc sĩ) 

WEB APPLICATION SOFTWARE (GROUP)

Là nhóm thực hiện các dịch vụ sản xuất phầm mềm trên nền tảng website

Số lượng thành viên: 5 người (trong đó có 1 thạc sĩ)