Xây dựng engine giải mã video H.264 trên hệ thống nhúng

Đề tài “Xây dựng engine giải mã video H.264 trên hệ thống nhúng” với mục đích nghiên cứu chuẩn nén video H.264, chuẩn nén âm thanh AAC và xây dựng engine slH264Decoder có chức năng giải mã video H264 và âm thanh AAC...