Nghiên cứu phần mềm hệ thống nhúng

GIỚI THIỆU 

Nhóm ESS là nhóm nghiên cứu chính của selab. Hướng nghiên cứu chính của nhóm là hệ thống nhúng (embedded systems), sinh trắc học (biometric), thị giác máy tính (computer vision) v.v… và thực hiện một số dự án liên kết với ICDREC, Đại học Quốc Gia, đề tài cấp Nhà nước, cũng như một số công cụ hỗ trợ thiết kế IC (vWaveViewer, vTestBench, …). Ngoài ra, nhóm cũng có nhiệm vụ thử nghiệm các công nghệ mới, các quy trình quản lý và phát triển phần mềm.

Số lượng thành viên: 5 người (trong đó có 5 thạc sĩ) 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

  • Công nghệ RFID
  • Công nghệ nhận dạng vân tay 

THÀNH VIÊN 

  • Trương Thiên Đỉnh (Project Manager)
  • Trần Nguyên Đại Hãn
  • Chung Quang Khánh
  • Dương Huỳnh Bảo
  • Hứa Lê Thanh Vy