Xây dựng engine giải mã video H.264 trên hệ thống nhúng

Đề tài “Xây dựng engine giải mã video H.264 trên hệ thống nhúng” với mục đích nghiên cứu chuẩn nén video H.264, chuẩn nén âm thanh AAC và xây dựng engine slH264Decoder có chức năng giải mã video H264 và âm thanh AAC...

 

Hệ thống Web tích hợp EFAC

Xây dựng hệ thống ứng dụng Web tích hợp, phục vụ cho công tác quản lý giáo vụ và hỗ trợ giảng dạy ở khoa CNTT – Đại học khoa học Tự nhiên TP.HCM...

 

Hệ thống HCMUS Portal

Xây dựng hệ thống web tích hợp dựa trên nền tảng của hệ thống EFAC, nhằm phục vụ công tác quản lý của Chương trình tiên tiến - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM...